Το σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μας
Εκτύπωση

Η Αγγλική γλώσσα παίζει πρωταρχικό ρόλο και αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τη ζωή του μαθητή καθώς τον προετοιμάζει ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας συμβάλλοντας στην ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας του.

Στόχος της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στο σχολείο μας είναι αρχικά να παρέχει κίνητρα και σταδιακά να αναπτύξει γλωσσικές,κοινωνικές και συνεργατικές δεξιότητες,να διδάξει στρατηγικές μάθησης και επικοινωνίας και να καλλιεργήσει ένα διαπολιτισμικό ήθος επικοινωνίας δίνοντας έτσι τα απαραίτητα εργαλεία στον μαθητή για την περαιτέρω εξέλιξη του.

Τα μέσα που διευκολύνουν τη μάθηση είναι η χρήση του υπολογιστή,διαδραστικού πίνακα (interactive whiteboard) καθώς και οπτικοακουστικών μέσων όπως flashcards,audio cds,videos,projector κ.α.

Δομή Τμημάτων στην Αγγλική Γλώσσα

Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥPre junior-4 ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

A' junior

Α' Τμήμα

4 ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

Β' Τμήμα
Γ' Τμήμα

Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

B' junior

Α' Τμήμα

5 ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

Β' Τμήμα
Γ' Τμήμα

Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Α' senior

Α' Τμήμα

5 ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

Β' Τμήμα
Γ' Τμήμα

Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

B' senior

Α' Τμήμα

5 ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

Β' Τμήμα
Γ' Τμήμα

ΣΤ'ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

C' seniorΑ' Τμήμα

5 ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

D' senior

Β' Τμήμα
Γ' Τμήμα

Ετήσιος Προγραμματισμός Αγγλικής Γλώσσας Δημοτικού Σχολείου

Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣτόχοιΎλη
4 ώρες εβδομαδιαίως
 • ανάπτυξη πρωτίστως του προφορικού λόγου και όχι του γραπτού
 • εξοικείωση των παιδιών με εκφράσεις της καθημερινότητας και ομαδοποιημένες λέξεις του ενδιαφέροντος της ηλικίας τους με βιωματικό τρόπο (ομαδικό παιχνίδι,τραγούδι,προβολή εικόνων,διασκεδαστικές δραστηριότητες)
 • Numbers
 • Animals
 • Colours
 • Family
 • School objects
 • Body
 • Food
 • Alphabet

Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣτόχοιΎλη
4 ώρες εβδομαδιαίως
 • ανάπτυξη ικανότητας των μαθητών να κατανοούν και να παράγουν προφορικό αλλά και γραπτό λόγο μέσα από ποικίλες δραστηριότητες προκειμένου να περιγράψουν ανθρώπους, χώρους, εμπειρίες, να αφηγηθούν συνήθειες, σχέδια, να εμπλακούν σε διάλογο, να επικοινωνήσουν αποδίδοντας τα συναισθήματα τους
 • What's this? It' s a/an
 • Regular plurals
 • This/that
 • Verb "Be" (Affirmative-Question-Negative)
 • Possessive adjectives
 • Verb "Have Got" (Affirmative-Question-Negative)
 • Prepositions:on,in,under,near
 • There is/There are
 • Irregular plurals
 • How many...?
 • Verb "Can" (Affirmative-Question-Negative)
 • Some/Any
 • Wh-questions
 • Present Continuous (Affirmative-Question-Negative)
 • Simple Present (Affirmative-Question-Negative)

Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣτόχοιΎλη
5 ώρες εβδομαδιαίως
 • ανάπτυξη ικανότητας των μαθητών να κατανοούν και να παράγουν προφορικό αλλά και γραπτό λόγο μέσα από ποικίλες δραστηριότητες προκειμένου να περιγράψουν ανθρώπους, χώρους, εμπειρίες, να αφηγηθούν συνήθειες, σχέδια, να εμπλακούν σε διάλογο, να επικοινωνήσουν αποδίδοντας τα συναισθήματα τους
 • Verb "Be" (Affirmative-Question-Negative)
 • Verb "Have Got" (Affirmative-Question-Negative)
 • Plurals
 • Possessive adjectives
 • Whose/Who's
 • Present Continuous (Affirmative-Question-Negative)
 • Imperative/Let's/Don't
 • Must/Mustn't
 • Can/Can't
 • Object pronouns
 • Simple Present (Affirmative-Question-Negative)
 • Simple Present (Time Expressions)
 • Simple Past "Was/Were" (Affirmative-Question-Negative)
 • Simple Past (Regular verbs)
 • Simple Past (Irregular verb)
 • Comparatives/Superlatives)
 • Some/Any
 • How much/How many
 • "Be going to"
 • Will/Won't

Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣτόχοιΎλη
5 ώρες εβδομαδιαίως
 • ανάπτυξη ικανότητας των μαθητών να τοποθετούνται χρονικά και στο χώρο, να αναφέρονται στο παρόν, παρελθόν και μέλλον, να αντιλαμβάνονται και να εκφράζουν την συχνότητα και την ταχύτητα, να διορθώνουν, να κάνουν προσδιοριστικές ερωτήσεις, να συγκρίνουν και να αριθμούν, να δηλώνουν αρέσκεια, ικανότητα κυρίως στον προφορικό αλλά και στον γραπτό λόγο
 • erb "Be" (Affirmative-Question-Negative)
 • Verb "Have Got" (Affirmative-Question-Negative)
 • This/That/These/Those
 • Irregular plural nouns
 • There is/There are
 • Imperative/Let's
 • Simple Present (Affirmative-Question-Negative)
 • Adverbs of Frequency
 • Like/love/hate +verb +ing
 • Object pronouns
 • Present Continuous (Affirmative-Question-Negative)
 • Possessive adjectives/Genitive/Whose/Who's
 • Wh-questions
 • Count Non-count nouns
 • Some/Any
 • Possessive pronouns
 • Quantifiers: a few/a little/a lot of/How much/How many
 • Can/Can't/Must/Mustn't/Have to/Has to
 • Simple Past of "Be" (Affirmative-Question-Negative)
 • Simple Past (Regular verbs) (Affirmative-Question-Negative)
 • Simple Past (Irregular verbs) (Affirmative-Question-Negative)
 • Future: "Will" (Affirmative-Question-Negative)
 • Future: "Be going to" (Affirmative-Question-Negative)
 • Future: Present Continuous(future meaning)
 • Comparison of adjectives(Comparative form)
 • Adverbs
 • Reflexive pronouns

E' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣτόχοιΎλη
5 ώρες εβδομαδιαίως
 • κατανόηση και χρήση δομικών, μορφοσυντακτικών και λειτουργικών στοιχείων της γλώσσας ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να συνεργάζονται προκειμένου να διασταυρώνουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες για να λύσουν ένα πρόβλημα, να εκφράζουν επιθυμια, να δηλώνουν σκοπό,να προσκαλούν, να διαφωνούν, να δηλώνουν γενικές αλήθειες, να εκφράζουν συναισθήματα τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο
 • Present Simple
 • Present Continuous/Stative verbs
 • Simple Present/Present Continuous
 • Comparatives and Superlatives
 • Adverbs: Ordinal numbers
 • Relative pronouns: Who/Which/That
 • Past Simple:used to
 • Past Continuous
 • Past Continuous/Simple Past
 • Present Perfect Simple
 • Present Perfect Simple/Simple Past
 • Future Simple/"Be going to"/Present Continuous(future meaning)
 • Modals(Must/Can/Have to/Should/May)
 • Wh-questions
 • First Conditional
 • Some/Any
 • Past Perfect simple
 • Past Perfect Simple/Simple past
 • Tag questions
 • Quantifiers
 • Both/Either/Neither,too/Enough
 • Passive(Present Simple:positive-negative-questions)
 • Passive(Past Simple: positive-negative-questions)
 • Gerunds(verb+ing)
 • Present Perfect continuous)

ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣτόχοιΎλη
5 ώρες εβδομαδιαίως
 • ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών ώστε να αναγνωρίζουν την πρόθεση του ομιλητή ή συγγραφέα, να απαντούν γραπτά ή προφορικά στις περισσότερες καταστάσεις, να εξηγούν ένα νόημα, να ακούν ένα κείμενο, να διαβάζουν και να γράφουν γι'αυτό, να παίρνουν στοιχεία της αγγλικής γλώσσας και να τα χρησιμοποιούν παράγοντας κείμενα στα αγγλικά, να κατανοούν κοινωνικές συμπεριφορές και επικοινωνιακούς στόχους, να μεταδίδουν πληροφορίες σε τρίτους.Τέλος να γνωρίζουν και να αξιοποιούν τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα με εργαλείο την αγγλική γλώσσα.

  Τελειώνοντας το δημοτικό οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα και να ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας προβλέψιμες ή απρόβλεπτες.

 • Present Simple
 • Present Continuous/Stative verbs
 • Simple Present/Present Continuous
 • Comparatives and Superlatives
 • Adverbs: Ordinal numbers
 • Relative pronouns: Who/Which/That
 • Past Simple:used to
 • Past Continuous
 • Past Continuous/Simple Past
 • Present Perfect Simple
 • Present Perfect Simple/Simple Past
 • Future Simple/"Be going to"/Present Continuous(future meaning)
 • Modals(Must/Can/Have to/Should/May)
 • Wh-questions
 • First Conditional
 • Some/Any
 • Past Perfect simple
 • Past Perfect Simple/Simple past
 • Tag questions
 • Quantifiers
 • Both/Either/Neither,too/Enough
 • Passive(Present Simple:positive-negative-questions)
 • Passive(Past Simple: positive-negative-questions)
 • Gerunds(verb+ing)
 • Present Perfect continuous)
Share on Facebook

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Με τον δικό μας «Εμμανουήλ» και τα παιδιά της Κοινότητας Μούκο Ρουάντας, χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον

Στη Ρουάντα «έφτασαν»  τα Εκπαιδευτήρια Πάνου για τέταρτη χρονιά εφέτος. Ως ανάδοχοι οι μαθητές μας παρακολούθησαν την πορεία του Εμμανουήλ Νιμιγιμάνα, του προστατευόμενου μας,  μέσα από έντυπο υλικό και μια σύντομη παρουσίαση για την ευρύτερη κοινότητα στην οποία κατοικεί.

Περισσότερα »

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

filanthropiki

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα του σχολείου μας

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα και το πνεύμα αλληλεγγύης αποτελούν ισχυρά θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου.

Περισσότερα »

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ypotrofies small

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧ. EΤΟΥΣ 2017-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, για την χορήγηση υποτροφιών στο Γυμνάσιο, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Περισσότερα »

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου