Το σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μας
Εκτύπωση

1. Έννοια, Σκοπός της μαθητικής κοινότητας
Η μαθητική κοινότητα αποτελεί το χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο. Είναι το κύτταρο της δημοκρατικής ζωής, όπου, με το διάλογο και τη συμμετοχή, οι μαθητές με πνεύμα συνεργασίας, ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, μελετώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν.
Ο σκοπός είναι μέσα από τη μαθητική κοινότητα να εκφράζεται το ενδιαφέρον των μαθητών για τη ζωή και τη λειτουργία του σχολείου. Από κοινού με τη διεύθυνση και το σύλλογο των δασκάλων, η μαθητική κοινότητα αντιμετωπίζει και λύνει τα προβλήματα του σχολείου, τα προβλήματα των μαθητών.
Στόχος του κανονισμού για τη μαθητική κοινότητα είναι να την αναδείξει σε δημοκρατικό θεσμό, όπου θα αναπτύσσεται η υπευθυνότητα, θα κατοχυρώνονται τα δικαιώματα αλλά και θα συνειδητοποιούνται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των μαθητών. Στους μαθητές απομένει να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες, αναπτύσσοντας τις λειτουργίες της μαθητικής κοινότητας με τη συμμετοχή όλων των παιδιών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, ώστε οι μαθητές να έχουν γνώμη για τα θέματα που τους αφορούν.

2. Όργανα, Σύνθεση και Λειτουργία μαθητικής κοινότητας
Η μαθητική κοινότητα αποτελείται από το σύνολο των μαθητών κάθε τάξης ή τμήματος. Ισότιμα μέλη της μαθητικής κοινότητας είναι υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές κάθε τάξης ή τμήματος. Όλα τα μέλη της μαθητικής κοινότητας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου, ελέγχου και ψήφου.
Τα μέλη της μαθητικής κοινότητας οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας και τις αποφάσεις των συνελεύσεων. Επίσης, πρέπει να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της μαθητικής κοινότητας, να πληρώνουν τη συνδρομή τους στη μαθητική κοινότητα, εφόσον προβλέπεται συνδρομή με απόφαση του μαθητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης.

Όργανα της μαθητικής κοινότητας:
Α) 5μελές μαθητικό συμβούλιο κάθε τάξης ή τμήματος
Β) 5μελές μαθητικό συμβούλιο όλων των τάξεων του σχολείου
Γ) Γενική συνέλευση

Α) Το 5μελές μαθητικό συμβούλιο κάθε τάξης ή τμήματος συγκροτείται μετά από εκλογές που γίνονται χωριστά στην κάθε τάξη ή το τμήμα. Όλοι οι μαθητές και μαθήτριες έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι σ’ αυτές.
Η διαδικασία εκλογής είναι η ακόλουθη:

 • Συγκροτείται 3μελής εφορευτική επιτροπή, από το δάσκαλο της τάξης και 2 μαθητές, οι οποίοι δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το συμβούλιο. Η εφορευτική επιτροπή αναλαμβάνει να οργανώσει τα ψηφοδέλτια, γράφοντας σε λευκά χαρτιά τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
 • Η ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε μαθητής σημειώνει, με μπλε μελάνι, σταυρό δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων που προτιμά. Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να σημειώνει από έναν μέχρι πέντε σταυρούς. Ψηφοδέλτια που έχουν διακριτικά γνωρίσματα ή σταυρούς περισσότερους από πέντε θεωρούνται από την εφορευτική επιτροπή άκυρα.
 • Οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι αποτελούν τα τακτικά μέλη του μαθητικού συμβουλίου της τάξης ή του τμήματος. Σε περίπτωση ισοψηφίας οι εκλογές επαναλαμβάνονται μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Αν μετά από δύο επαναληπτικές ψηφοφορίες παραμένει ισοψηφία τότε γίνεται κλήρωση.
 • Μετά την εκλογή συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό από την εφορευτική επιτροπή και γίνεται γνωστό με ευθύνη της στη διεύθυνση του σχολείου.

Οι αρμοδιότητες των μελών του 5μελούς συμβουλίου είναι:

 • Ο πρόεδρος του συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και συγκαλεί με ευθύνη του τις έκτακτες συνεδριάσεις του συμβουλίου. Υπογράφει επίσης όλες τις πράξεις και αποφάσεις του συμβουλίου της τάξης του.
 • Ο γραμματέας αναπληρώνει τον πρόεδρο, τηρεί βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του συμβουλίου, συνοψίζει τα θέματα για τις συνεδριάσεις του συμβουλίου σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προεδρείου. Τα πρακτικά υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γραμματέας. Φροντίζει επίσης, για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας.
 • Ο ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου, έχει την ευθύνη εισπράξεων και πληρωμών της μαθητικής κοινότητας.
 • Τα δύο άλλα μέλη του συμβουλίου είναι ισότιμα προς τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου.

Το 5μελές συμβούλιο έχει συλλογική ευθύνη για το συντονισμό των λειτουργιών της μαθητικής κοινότητας. Το συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα με πρωτοβουλία του προέδρου ή τριών μελών του. Το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον 3 μέλη του.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και όλα τα μέλη δικαιούνται από μία ψήφο. Όλες οι ψηφοφορίες είναι φανερές. Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων. Το συμβούλιο κάθε τάξης ή τμήματος έχει μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας το δικό του χώρο, για να φυλάει εκεί τα βιβλία και τα έγγραφα που χρησιμοποιεί.

Β) Το 5μελές μαθητικό συμβούλιο όλων των τάξεων του σχολείου συγκροτείται από:

Τον πρόεδρο και το γραμματέα της Στ’ τάξης, τον πρόεδρο της Ε’ τάξης, τον πρόεδρο της Δ’ τάξης και τον πρόεδρο της Γ’ τάξης.

Οι αρμοδιότητες του 5μελούς συμβουλίου επιμερίζονται ως εξής:

 • Πρόεδρος ορίζεται ο πρόεδρος της Στ’ τάξης.
 • Γραμματέας ορίζεται ο πρόεδρος της Ε’ τάξης.
 • Ταμίας ορίζεται ο γραμματέας της Στ’ τάξης.
 • Ως μέλη ορίζονται οι πρόεδροι των τάξεων Δ’ και Γ’.

Οι ευθύνες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε μέλους ισχύουν όπως και παραπάνω.

Οι αρμοδιότητες του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου είναι:
α. Ο συντονισμός της λειτουργίας των μαθητικών συμβουλίων και της μαθητικής κοινότητας του σχολείου.
β. Η εκπροσώπηση των μαθητών του σχολείου στη συνεργασία τους με άλλους φορείς ( τις μαθητικές κοινότητες άλλων σχολείων, το σύλλογο των δασκάλων και τη διεύθυνση, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του σχολείου τους, την τοπική αυτοδιοίκηση).
γ. Η προώθηση των αποφάσεων των μαθητών στα θέματα που τους απασχολούν.
δ. Το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου συνεδριάζει τακτικά μια φορά την εβδομάδα με την παρουσία ενός δασκάλου που ορίζεται από το σύλλογο των δασκάλων.

Γ) Η γενική συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο της μαθητικής κοινότητας. Στη γενική συνέλευση οι μαθητές συζητούν και αποφασίζουν για τα προβλήματα που τους απασχολούν.
Η γενική συνέλευση συγκαλείται τακτικά μία φορά κάθε μήνα με την ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου κάθε τάξης ή τμήματος. Επίσης, προβλέπεται γενική συνέλευση όλων των μαθητών του σχολείου σε περίπτωση που προκύψει κάποια σοβαρή ανάγκη και το μαθητικό συμβούλιο όλων των τάξεων το κρίνει σκόπιμο. Η γενική συνέλευση τόσο κάθε τάξης, όσο και όλων των μαθητών του σχολείου μπορεί να συγκληθεί και μετά από πρωτοβουλία του ½ των μελών κάθε τάξης ή του συνόλου της μαθητικής κοινότητας του σχολείου.
Στις γενικές συνελεύσεις προεδρεύει το 5μελές μαθητικό συμβούλιο της τάξης και το 5μελές μαθητικό συμβούλιο του σχολείου όταν πρόκειται για γενική συνέλευση όλων των τάξεων. Ακόμη, σε όλες τις γενικές συνελεύσεις παρευρίσκεται ένας δάσκαλος που ορίζεται από το σύλλογο των δασκάλων με σκοπό την υποστήριξη των μαθητών σε διαδικαστικά κυρίως θέματα.
Οι αποφάσεις κάθε γενικής συνέλευσης καταγράφονται σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από το αρμόδιο κάθε φορά μαθητικό συμβούλιο. Το πρακτικό αυτό γίνεται γνωστό στη διεύθυνση του σχολείου με ευθύνη του αρμόδιου μαθητικού συμβουλίου.


3. Πόροι των μαθητικών κοινοτήτων
1. Οι πόροι κάθε μαθητικής κοινότητας είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί είναι οι εισφορές των μελών της κοινότητας, σύμφωνα με όσα θα καθορίσει η γενική συνέλευση. Έκτακτοι πόροι είναι όσοι προέρχονται από προσφορές και εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις της μαθητικής κοινότητας.
2. Τους πόρους της μαθητικής κοινότητας διαχειρίζεται το συμβούλιό της. Οι αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον ταμία.
4. Οι πόροι που μένουν στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς παραδίδονται στη διεύθυνση του σχολείου και φυλάσσονται για την επόμενη χρονιά.

4.Πειθαρχικά
Για να κατοχυρωθεί η ουσιαστική και απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη της συνεργασίας δασκάλων-μαθητών. Τα θέματα που δημιουργούνται από τη συμπεριφορά των μαθητών μέσα στο σχολείο δεν αποτελούν αντικείμενο προστριβής και αντιδικίας αλλά αντιμετωπίζονται με διάλογο, κατανόηση και καλή θέληση.
Σε περιπτώσεις που δημιουργείται πρόβλημα από τη συμπεριφορά μαθητή ή μαθήτριας στο σχολείο, ανεξάρτητα και πέρα από τη διαδικασία επιβολής ποινών, όπως ορίζεται από τη σχολική νομοθεσία, η γενική συνέλευση της τάξης ή του τμήματος, στην οποία ανήκει ο μαθητής ή η μαθήτρια, μαζί με το 5μελες συμβούλιο όλων των τάξεων συνέρχεται έκτακτα με πρωτοβουλία του συμβουλίου της, συζητάει το θέμα και εισηγείται τον τρόπο αντιμετώπισής του στο σύλλογο των δασκάλων που έχει και την ευθύνη της τελικής απόφασης. Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας μεταφέρει στο σύλλογο των καθηγητών την άποψη της γενικής συνέλευσης της κοινότητας.

5. Δραστηριότητες της μαθητικής κοινότητας
1. Η μαθητική κοινότητα μπορεί, μετά από απόφαση ή της γενικής συνέλευσης, ή των συμβουλίων των τάξεων ή του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου να πραγματοποιεί διάφορες εκδηλώσεις.
2. Το σχολείο, πέρα από χώρος παιδείας, μπορεί και πρέπει να γίνει χώρος πολιτιστικής δημιουργίας και ανάπτυξης καθώς και καλλιέργειας του αθλητικού πνεύματος και της άθλησης. Η μαθητική κοινότητα, με δική της πρωτοβουλία και με τη συνεργασία και την τελική έγκριση της διεύθυνσης και του συλλόγου των δασκάλων του σχολείου, προωθεί πολιτιστικές εκδηλώσεις (συζητήσεις, ποιητικές ή μουσικές βραδιές, συναυλίες, εκθέσεις, θέατρο κλπ.) που αναφέρονται σε κάθε μορφή επιστήμης και τέχνης.
4. Η ελευθερία της έκφρασης αναγνωρίζεται ως βασικό μέσο αγωγής και επικοινωνίας. Το δικαίωμα αυτό στο σχολικό περιβάλλον υλοποιείται με τα παρακάτω:
α. Με ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου υπάρχει στο σχολείο πίνακας μαθητικών ανακοινώσεων για μαθητικά θέματα. Η διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει, σε συνεννόηση με το μαθητικό συμβούλιο, να παραχωρήσει το χώρο που θα αναρτηθεί ο πίνακας σε κεντρικό σημείο του σχολείου. Ευνόητο είναι πως ο πίνακας αυτός θα χρησιμοποιείται και από όλη τη μαθητική κοινότητα, για μαθητικά θέματα.
β. Με πρωτοβουλία επίσης της μαθητικής κοινότητας μπορεί να υπάρχει μια στήλη στο σχολικό περιοδικό ή την εφημερίδα από τους μαθητές για την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων με τους συμμαθητές τους ή και τους άλλους φορείς του σχολείου.

6, Τελικές διατάξεις
Ο παρόν κανονισμός είναι εγκεκριμένος από το ΥΠΕΠΘ και τίθεται σε ισχύ, στα Εκαπαιδευτήρια ΠΑΝΟΥ, από το σχολικό έτος 2009-2010.
Η τήρηση του κανονισμού αποτελεί αντικείμενο καθημερινής προσπάθειας των οργάνων της κοινότητας, βασίζεται όμως κύρια στην υπευθυνότητα των μελών της σχολικής ζωής.

Share on Facebook

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Με τον δικό μας «Εμμανουήλ» και τα παιδιά της Κοινότητας Μούκο Ρουάντας, χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον

Στη Ρουάντα «έφτασαν»  τα Εκπαιδευτήρια Πάνου για τέταρτη χρονιά εφέτος. Ως ανάδοχοι οι μαθητές μας παρακολούθησαν την πορεία του Εμμανουήλ Νιμιγιμάνα, του προστατευόμενου μας,  μέσα από έντυπο υλικό και μια σύντομη παρουσίαση για την ευρύτερη κοινότητα στην οποία κατοικεί.

Περισσότερα »

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

filanthropiki

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα του σχολείου μας

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα και το πνεύμα αλληλεγγύης αποτελούν ισχυρά θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου.

Περισσότερα »

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ypotrofies small

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧ. EΤΟΥΣ 2017-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, για την χορήγηση υποτροφιών στο Γυμνάσιο, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Περισσότερα »

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου