Κλικ στη γνώση
Το σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μας

Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών

Το τμήμα απαρτίζεται από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν τα ακόλουθα μαθήματα: Ιστορία, Θρησκευτικά, Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή, Οικιακή Οικονομία καθώς επίσης και από τους δασκάλους του δημοτικού σχολείου μας.

Το Ακαδημαϊκό Τμήμα μελετά και αναπτύσσει εκπαιδευτικές μεθόδους και δραστηριότητες που έχουν ως στόχο:

 • Να οδηγήσουν τους μαθητές στην ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης, ώστε να γίνουν συνειδητοί πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης.
 • Να βοηθήσουν τους μαθητές να διαμορφώσουν προσωπική αλλά κριτικά θεμελιωμένη άποψη για τη ζωή και το ρόλο που προσδοκούν να αναλάβουν στην κοινωνία.
 • Να εφοδιάσουν τους μαθητές με γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην ανάπτυξη του ανθρώπου στο οικιακό περιβάλλον, την οικογένεια και την κοινότητα, γνώσεις για τη δημιουργία ενός φυσικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτισμικού αλλά και αισθητικού περιβάλλοντος για την οικογένεια και το άτομο, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ευημερία ατόμων, οικογενειών και κοινωνίας.
 • Να βοηθήσουν τους νέους να κατανοήσουν την θρησκεία ως παράγοντα που συντελεί στην ανάπτυξη του πολιτισμού και της πνευματικής ζωής, προσφέροντας ευκαιρίες στους μαθητές για θρησκευτικό προβληματισμό, στοχασμό και κριτική επεξεργασία των θρησκευτικών παραδοχών, αξιών και στάσεων.

Οικιακή Οικονομία

Το μάθημα της οικιακής οικονομίας δανείζεται τη θεματολογία του μέσα από την καθημερινή ζωή του μαθητή. Ανατρέχει σε κάθε πτυχή του ανθρώπινου περιβάλλοντος του (οικογένεια, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμό) και την αναλύει με σαφήνεια και πληρότητα.

Επιτελεί με απλό τρόπο μια πρώτη γνωριμία και συμβάλει στη σταδιακή εξοικείωση με τις νέες αυτές έννοιες διότι ενώ βιωματικά ο μαθητής κινείται ήδη ανάμεσά τους, μόλις τώρα μαθαίνει να τις ξεχωρίζει και να τις κατανοεί.

Η οικιακή οικονομία προσφέρει τα απαραίτητα γνωστικά και ψυχολογικάεφόδια ώστε ο μαθητής να κατακτήσει κριτικά οξυμμένη οπτική και σίγουρο βήμα, να διαχειρίζεται δημιουργικά τη ζωή του και να τη διαμορφώνει, επιλέγοντας συνειδητά τις συνθήκες που επιθυμεί.

Κεντρική επιμέλεια και στόχος του τρόπου διδασκαλίας είναι η εξασφάλιση των ιδανικών συνθηκών εκμάθησης με έμφαση στο σεβασμό της προσωπικότητας και της άποψης του μαθητή, ενισχύοντας το διάλογο, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη έκφραση και τη συζήτηση των προβληματισμών σε κλίμα ζεστό και φιλικό. (R.F.Mager)

Στις ώρες διδασκαλίας θα διαμοιραστούν οι ενότητες που προτείνονται από το βιβλίο του οργανισμού όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται πρόθεση έμφασης στην αυτενέργεια καθώς το μαθητικό υλικό απαρτίζουν το «τετράδιο εργασιών» και ο «εργαστηριακός οδηγός».

Θα συστηθεί στους μαθητές βιβλιογραφία και τα μαθήματα θα συνοδεύει οπτικοακουστικό και έντυπο βοηθητικό υλικό. Η χρήση της βιβλιοθήκης των εκπαιδευτηρίων θα καταστεί απαραίτητη και καθημερινή.
Η διαθεματική οργάνωση του προγράμματος σπουδών υποδεικνύει τη συνεργασία με άλλα τμήματα και αναφορά σε άλλα μαθήματα. Η σύσταση ad hoc μαθητικών ομάδων εργασίας θα αποτελεί κεντρικό πυρήνα προσέγγισης της μαθησιακής διαδικασίας.

Η μάθηση αποτελεί εφαλτήριο ανάπτυξης, ο μαθητής καθώς μαθαίνει αναπτύσσεται, καθώς αναπτύσσεται αναζητά ως εφόδιο περισσότερη γνώση, έτσι φυτεύεται σαν στάση ζωής ο σπόρος του αέναου αυτού κύκλου.
(Lev Vygotsky),(J.Piaget).

Καλή Επιτυχία
Δημιουργική σχολική χρονιά

Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή

Το μάθημα Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής που διδάσκεται στην Γ΄ Γυμνασίου αποτελεί ένα μάθημα εισαγωγής των μαθητών στην σύγχρονη πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Ενισχύει την πολιτική παιδεία τον διάλογο και τη συνεργασία των σημερινών μαθητών που ως αυριανοί πολίτες μέσω δημοκρατικών διαδικασιών και με γνώμονα την κοινωνική αλληλεγγύη θα δραστηριοποιούνται για να δίνουν λύσεις σε τοπικά, εθνικά, Ευρωπαϊκά ή παγκόσμια ζητήματα διαμορφώνοντας τον κόσμο του αύριο, τον κόσμο τους.
Σκοπός του μαθήματος είναι η πνευματική ανάπτυξη, με την προώθηση της γνώσης και της κατανόησης του βαθύτερου νοήματος και σκοπού της ζωής και των οικουμενικών και διαχρονικών αξιών της ανθρώπινης κοινωνίας, με απώτερο στόχο την εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή. Η ηθική ανάπτυξη, με την ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα θέματα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και των υποχρεώσεων του στην κοινωνία. Η πολιτισμική ανάπτυξη, με την ενίσχυση της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών τη συνειδητοποίηση της φύσης και του ρόλου των διαφόρων ομάδων στις οποίες ανήκουν, και την αποδοχή της διαφορετικότητα και του πλουραλισμού
Με το μάθημα στοχεύεται οι μαθητές:

 • Να συνειδητοποιήσουν την αλληλεπίδραση ατόμου και κοινωνίας και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης.
 • Να διακρίνουν τις κοινωνικές ομάδες και να προβληματίζονται για την οργάνωση και τη μεταβολή των ομάδων και της κοινωνίας.
 • Να αξιολογούν τη χρησιμότητα των θεσμών και της κοινωνικοποίησης, να διακρίνουν τις αλληλεπιδράσεις και τη μεταβολή τους και να προβληματίζονται για το περιεχόμενό τους.
 • Να συνειδητοποιήσουν την αξία του πολίτη και της πολιτικής.
 • Να διακρίνουν και να αξιολογούν τα διάφορα πολιτεύματα και να συνειδητοποιήσουν σπουδαιότητα του Συντάγματος
 • Να εκτιμούν τη λειτουργία βασικών πολιτικών θεσμών και να συμμετέχουν στο πολιτικό γίγνεσθαι.
 • Να κατανοούν τις λειτουργίες του κράτους και να διαπιστώνουν την αναντιστοιχία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
 • Να κατανοήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εξέλιξή της.
 • Να συμμετέχουν ως Ευρωπαίοι πολίτες ενεργά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, έχοντας συνείδηση ότι είναι ταυτόχρονα Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες
 • Να αναπτύσσουν θετική στάση για τα αισθήματα αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των λαών και κρατών
 • Να κατανοούν την αλληλεπίδραση κρατών και λαών, καθώς και την αναγκαιότητα οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας.
 • Να αναγνωρίζουν την ανάγκη για διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να δραστηριοποιούνται για την προστασία τους.

Θρησκευτικά

Στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία ενσυνείδητα ή υποσυνείδητα σημαντική θέση κατέχει η θρησκεία, η οποία αποτελεί διαχρονική αξία. Τα περισσότερα μνημεία πολιτισμού και δημιουργίας συνδέονται άρρηκτα με αυτή. Σφυρηλατεί και προβάλει αξίες και αναδεικνύει και την πνευματική οντότητα των ανθρώπων.

Στο μάθημα των Θρησκευτικών οι μαθητές κατανοούν την θρησκεία ως παράγοντα που συντελεί στην ανάπτυξη του πολιτισμού και της πνευματικής ζωής, προσφέροντας ευκαιρίες στους μαθητές για θρησκευτικό προβληματισμό, στοχασμό και κριτική επεξεργασία των θρησκευτικών παραδοχών, αξιών και στάσεων.

Επίσης, έχουν μια σφαιρική και αντικειμενική επαφή με τις θρησκείες. Η ιδιαίτερη αναφορά και γνωριμία με την Χριστιανική πίστη και μάλιστα την Ορθόδοξη, γίνεται χωρίς να περιθωριοποιούνται ή υποβαθμίζονται οι υπόλοιπες θρησκείες ή δόγματα.

Η παρουσίαση των κοινών τόπων και των ιστορικών κλπ. σημείων συναντήσεως των θρησκειών βοηθούν τους μαθητές να αντιμετωπίζουν και τις υπόλοιπες θρησκείες αλλά και τους πιστούς άλλων θρησκειών με σεβασμό και να αποδέχονται την ιδιαιτερότητα και διαφορετικότητά τους. Στο σημείο αυτό ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εξάλειψη του τραγικού φαινομένου του θρησκευτικού φανατισμού, με όποια μορφή και αν παρουσιάζεται στον καθένα.

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν την Χριστιανική πίστη μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο (στον οποίο καταθέτουν τις απορίες, τους προβληματισμούς και τις αντιρρήσεις τους). Επίσης, συνειδητοποιούν τη δύναμη του λυτρωτικού μηνύματος του Ευαγγελίου και καλλιεργούν το ήθος και την προσωπικότητά τους προωθώντας μέσα τους αξίες, αρχές και ιδανικά.
Ο χαρακτήρας του μαθήματος απομακρύνει τη θρησκεία και την πίστη (για άλλους κοινωνικό φαινόμενο και για άλλους βιωματική υπόθεση) από την σφαίρα της απλής ιστορικής αναφοράς και την τοποθετεί στη σύγχρονη πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τον καθημερινό ρεαλιστικό και πρακτικό ρόλο που διαδραματίζει στη ζωή του καθενός.

Τέλος, τονίζεται η αλήθεια ότι Πίστη και Θρησκεία είναι μια υπόθεση προσωπικής σχέσης και μια υπόθεση εμπειρίας.

Τρόπος διδασκαλίας

 • Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, των υπολογιστών, του διαδικτύου αλλά και των παραδοσιακών μέσων είναι λειτουργικά εναρμονισμένη στις ενεργητικές διδακτικές τεχνικές.
 • Διάφορες προβολές, επισκέψεις, εξορμήσεις, Εκκλησιασμοί κλπ. προσφέρουν άμεση και καλύτερη επαφή με το μαθησιακό αντικείμενο.
 • Ανάθεση εργασιών εκ των οποίων άλλες είναι ατομικές και κάποιες ομαδικές, με αντικείμενο την προέκταση της θεωρίας στην καθημερινή ζωή και στα σύγχρονα προβλήματα κοινωνικά αλλά και προσωπικά.
 • Συνεργασία με συναδέλφους εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων (ξένων γλωσσών, θεατρικής αγωγής, εικαστικών κλπ.).

Ιστορία

Το μάθημα της Ιστορίας είναι βιωματικό και ως τέτοιο πρέπει να διδάσκεται. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι μας στη διδασκαλία του μαθήματος είναι ιεραρχημένοι γιατί μόνο τότε αποφεύγουμε τις χασμωδίες στη μάθηση και την κατανόηση.
Η γνώση της Ιστορίας είναι ένα ισχυρό όπλο στα χέρια των νέων. Δικό μας χρέος είναι να τους μάθουμε πώς να το χρησιμοποιούν. Οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν κριτική σκέψη για να κατανοούν οτιδήποτε συμβαίνει γύρω τους και να μην είναι παθητικοί δέκτες οποιασδήποτε πληροφορίας.
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση και η ουσιαστική κατανόηση των ιστορικών γεγονότων. Έτσι επιδιώκουμε:

 • Να καλλιεργήσουμε την εθνική συνείδηση των νέων χωρίς όμως να γεννούμε ρατσιστικά ή εθνικιστικά συναισθήματα
 • Να μορφώσουμε Ευρωπαίους πολίτες, ανοιχτούς και δεκτικούς σε οποιαδήποτε πρόκληση του μέλλοντος
 • Να αναπτύξουμε την κριτική άποψη και σκέψη των μαθητών μας και να προωθήσουμε την ελευθεροφωνία και την πολυφωνία

Οι στόχοι της κάθε διδακτικής ενότητας είναι συγκεκριμένοι και για να τους επιτύχουμε η διδασκαλία μας υλοποιείται βάσει σχεδίου μαθήματος και επεξεργασμένου φύλλου εργασίας:
Μέθοδος διδασκαλίας: ερμηνευτική
Μορφή διδασκαλίας: διαλογική
Στόχοι μαθήματος: είναι πάντα ειδικοί/αφορούν την κατανόηση μεγάλου μέρους της ενότητας, τον προβληματισμό πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, την κριτική αξιολόγηση πηγών και ιστορικών γεγονότων, την καλλιέργεια της αυτενέργειας.
Αφόρμηση: απαραίτητη για την αρχή της διδασκαλίας (πηγή, αναφορά στα προηγούμενα, οπτικοακουστικό ντοκουμέντο)
Παρουσίαση συνόλου: σύντομη αναφορά στο σύνολο της ύλης που θα παρουσιαστεί στη διδακτική ώρα (οι μαθητές βλέπουν ως ολότητα τη διδακτέα ύλη γιατί η πρόσληψη μιας συνολικής εικόνας είναι ευκολότερη)
Χωρισμός σε επί μέρους θέματα: η ανάλυση του μαθήματος είναι απαραίτητη για να γίνουν κατανοητές οι λεπτομέρειες και γίνεται συνδυαστικά με την μελέτη πηγών( βιωματικό μάθημα)
Σύνθεση των μερών: η τελική αναφορά του μαθήματος ως σύνολο βοηθάει στο να διευκρινισθούν σημαντικά θέματα ή να λυθούν τελικές απορίες ( σύστημα: όλο- μέρη- όλο)
Εκπαιδευτικές Τεχνικές : Ερωτήσεις εμπέδωσης και κατανόησης / Ομάδες Εργασίας / Ασκήσεις ατομικές ή ομαδικές / Συζήτηση / Εισήγηση /Καταιγισμός ιδεών / Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση / Εκπαιδευτική επίσκεψη.

Ο βασικότερος στόχος μας ωστόσο είναι να δημιουργήσουμε άτομα ικανά, δημιουργικά και παραγωγικά για το κοινωνικό σύνολο. Η γνώση της Ιστορίας είναι γνώση του παρελθόντος, του παρόντος και τουμέλλοντος και θέλουμε να φτάσει στα χέρια των παιδιών μας, γιατί αυτά θα διαφυλάξουν την εθνική μας ταυτότητα και συνείδηση.
Η ιστορία είναι φιλοσοφία, μέσω παραδειγμάτων
Θουκυδίδης

Σ.Ε.Π.

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός της Γ Γυμνασίου δεν είναι ένα θεωρητικό μάθημα. Τοποθετείται στο γενικό πλαίσιο «Συμβουλευτικής -Προσανατολισμού». Πληροφορεί εκπαιδευτικά και επαγγελματικά τους μαθητές αλλά πρωτίστως είναι μια ενότητα δραστηριοτήτων όπου μέσω βιωματικών μεθόδων επιτυγχάνεται η γνωριμία των μαθητών με τον εαυτό τους ενώ καλλιεργείται η θετική αυτοαντίληψη. Ανακαλύπτει ο μαθητής τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις δεξιότητες του, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του.
Μέσα από μια καθαρά εξελικτική προσέγγιση ο ΣΕΠ αποβλέπει συνολικά στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια του ατόμου πέρα από τις γενικές και επαγγελματικές αξίες. Ο ΣΕΠ δεν καθοδηγεί, βοηθά τον μαθητή να παίρνει την ευθύνη της ζωής του ενώ έρχεται σε σταδιακή γνωριμία με τον κόσμο εργασίας. Μαθαίνει να θέτει στόχους και να τους πραγματοποιεί . Καλύπτει θεματικές ενότητες όπως το Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα ή τις εξελίξεις που επηρεάζουν τη σύγχρονη αγορά εργασίας, μέσα από δραστηριότητες και προγράμματα ημερίδες και ομιλητές καθώς και επισκέψεις έρευνας.
Ο ΣΕΠ είναι ένα πεδίο συνεργασίας όλων των μαθημάτων που περιέχει το αναλυτικό πρόγραμμα. Δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η συνεργασία και η επικοινωνία οδηγούν τον μαθητή στην αυτονόμηση της δια βίου ατομικής του ανάπτυξης. Παράλληλα τον μεταφέρει με ρεαλισμό μέσα στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον. Ο παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου αναδεικνύεται μέσω ΣΕΠ και συνδέεται με την πραγματικότητα στην οποία το σχολείο λειτουργεί. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός είναι ‘θεσμός διασύνδεσης’ πολλών ξεχωριστών μαθησιακών αντικειμένων του σχολείου το οποίο γεφυρώνει με την εκτός σχολείου κοινωνική και επαγγελματική πραγματικότητα. Στόχος του ΣΕΠ είναι η αυτογνωσία και η πληροφόρηση η προσωπική και ατομική ανάπτυξη των μαθητών.
Η μεθοδολογία που ακολουθείται ώστε να επιτυγχάνει τα παραπάνω περιλαμβάνει:

 • Γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις.
 • Συζήτηση σε ομάδες αλλά και ανά ζεύγη μαθητών.
 • Σύντομες ιστορίες, καταιγισμό ιδεών και εκφραστικές μεθόδους όπως σχέδιο σε χαρτί μίμηση, παίξιμο ρόλων.
 • Πρόσκληση ομιλητών επισκέψεις σε χώρους εργασίας, έρευνες στο περιβάλλον.
 • Σύνθετες δραστηριότητες, συνεντεύξεις μαγνητοφωνήσεις και βιντεοσκοπήσεις.
 • Μέσω της αυτογνωσίας και της δημιουργικότητας, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της αντικειμενικής αντίληψης της πραγματικότητας χτίζεται η σταδιοδρομία.

« Επιστροφή

Share on Facebook

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Με τον δικό μας «Εμμανουήλ» και τα παιδιά της Κοινότητας Μούκο Ρουάντας, χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον

Στη Ρουάντα «έφτασαν»  τα Εκπαιδευτήρια Πάνου για τέταρτη χρονιά εφέτος. Ως ανάδοχοι οι μαθητές μας παρακολούθησαν την πορεία του Εμμανουήλ Νιμιγιμάνα, του προστατευόμενου μας,  μέσα από έντυπο υλικό και μια σύντομη παρουσίαση για την ευρύτερη κοινότητα στην οποία κατοικεί.

Περισσότερα »

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

filanthropiki

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα του σχολείου μας

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα και το πνεύμα αλληλεγγύης αποτελούν ισχυρά θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου.

Περισσότερα »

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ypotrofies small

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧ. EΤΟΥΣ 2017-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, για την χορήγηση υποτροφιών στο Γυμνάσιο, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Περισσότερα »

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου