Κλικ στη γνώση
Το σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μας

Φυσικών Επιστημών

Στο Ακαδημαϊκό Τμήμα των Φυσικών Επιστημών συμμετέχουν οι καθηγητές που διδάσκουν: Φυσική, Χημεία, Γεωγραφία, Βιολογία, Τεχνολογία.

Σε τακτικές συνεδριάσεις ενεργητικά συμμετέχουν και οι δάσκαλοι του δημοτικού μας σχολείου καθώς ο σχεδιασμός της διδασκαλίας αυτών των μαθημάτων απαιτεί μια ενιαία μεθοδολογία με στόχους κατανεμημένους ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

Η διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών συντονίζεται στις τακτικές συνεδριάσεις των μελών του Τμήματος και σκοπεύει στην εξοικείωση των μαθητριών/των τόσο με το εννοιολογικό, όσο και με το μεθοδολογικό πλαίσιο των Φυσικών Επιστημών.

Η βασική αρχή που διέπει την μελέτη και το συντονισμό των εκπαιδευτικών δράσεων του τμήματος είναι ότι η διδασκαλία των φυσικών επιστημών προϋποθέτει τον πειραματικό έλεγχο και την εργαστηριακή άσκηση, στη βάση της νοητικής ανάπτυξης του μαθητή κάθε ηλικίας, του γνωστικού υποβάθρου που διαθέτει, των δεξιοτήτων αλλά και των προσδοκιών του, του κοινωνικού περιβάλλοντος και των αναγκαιοτήτων που υπάρχουν σ' αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό το τμήμα αναπτύσσει εκπαιδευτικές δράσεις που στοχεύουν:

 • Στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με θεωρίες, νόμους και αρχές που αφορούν τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών, ώστε ο μαθητής να είναι ικανός να "ερμηνεύει" τα φυσικά, χημικά, βιολογικά και γεωλογικά – γεωγραφικά φαινόμενα, αλλά και καταστάσεις ή διαδικασίες που αφορούν τους οργανισμούς και τις σχέσεις τους με το περιβάλλον στο οποίο ζουν.
 • Στην εξοικείωση του μαθητή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, την επιστημονική μεθοδολογία (παρατήρηση, συγκέντρωση - αξιοποίηση πληροφοριών, διατύπωση υποθέσεων, πειραματικό έλεγχό τους, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, ικανότητα γενίκευσης και κατασκευής προτύπων).
 • Στη διαπίστωση της συμβολής των Φυσικών Επιστημών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου μέσα από τη γνώση της οργάνωσης του περιβάλλοντος (φυσικού και κοινωνικού) και καλλιέργεια της ικανότητας να συμμετέχει στις προσπάθειες για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.
 • Στην εξοικείωση του μαθητή με το τεχνητό τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο ζει, συνειδητοποιώντας τη σημασία της δημιουργικής και όχι εξαρτημένης χρήσης του σύγχρονου τεχνολογικού εργαλείου.

Φυσική

Η Φυσική είναι η Επιστήμη που ασχολείται με την ανακάλυψη και τη μελέτη των φυσικών νόμων που διέπουν τον κόσμο γύρω μας, από το πολύ μικρό μέχρι το πολύ μεγάλο, από το άτομο μέχρι το Σύμπαν ολόκληρο.

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναζήτηση και η κατανόηση των νόμων της Φύσης μέσα από την παρατήρηση, τον προβληματισμό και το διάλογο. Ο μαθητής θα αναπτύξει φυσική σκέψη και κριτική ικανότητα, θα μάθει να αγαπά τη Φύση και την Επιστήμη και να αναζητά την αλήθεια.

Η επίτευξη των στόχων του μαθήματος πραγματοποιείται με την κατανόηση της θεωρίας, η οποία πάντα συνοδεύεται από εργαστηριακές ασκήσεις, βίντεο, διαδραστικό υλικό, αλλά και εκπαιδευτικές εκδρομές. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα και ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις ομάδες εργασίας. Ο καθηγητής βρίσκεται πάντα στο πλευρό του μαθητή για να τον βοηθάει και να τον κατευθύνει.

Χημεία

Η Χημεία είναι η βασική επιστήμη που μελετά τη σύσταση των ουσιών καθώς και τις μετατροπές τους, δηλαδή τις αναδιατάξεις των δομικών συστατικών της ύλης, και μέσω αυτών, τους μετασχηματισμούς που αυτή υφίσταται.

Το μάθημα διδάσκεται εργαστηριακά και μόνο στις υπερσύγχρονες δομές των εργαστηρίων μας, δίδοντας έτσι την ευκαιρία στους μαθητές μας να εξοικειωθούν με την νοοτροπία της εργαστηριακής έρευνας και την έννοια του πειράματος, καλλιεργώντας τη συμμετοχικότητα και την διερευνητική τους ικανότητα, μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προωθούν την αυτενέργεια και την πρωτοβουλία.

Ενώ στο κρατικό αναλυτικό πρόγραμμα η διδασκαλία της Χημείας δεν περιλαμβάνεται στην Α Γυμνασίου, επιλέγουμε να διδάξουμε το μάθημα απ’ αυτήν την τάξη, καθώς επιθυμούμε οι μαθητές μας να εισαχθούν σταδιακά και ομαλά στη φιλοσοφία του γνωστικού αντικειμένου και να εξοικειωθούν με εισαγωγικά στοιχεία αυτής της επιστήμης, προκειμένου να γνωρίσουν τους βασικούς όρους της αλλά και να αποκτήσουν δεξιότητες όπως: η μέτρηση του όγκου, η ζύγιση, ο χειρισμός σκευών εργαστηρίου, η παρασκευή μιγμάτων και διαλυμάτων, στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στην υπόλοιπη πορεία τους στο Γυμνάσιο αλλά και αργότερα στο Λύκειο.

Γενικότερα, με τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας στο Γυμνάσιο μας επιδιώκουμε οι μαθητές και οι μαθήτριες μας:

 • να υιοθετήσουν θετική στάση για την επιστήμη και το μάθημα της Χημείας,
 • να εκτιμήσουν το πλήθος και την ποικιλία των αντικειμένων με τα οποία ασχολείται η Χημεία καθώς και τη χρησιμότητά της στην καθημερινή ζωή,
 • να αντιλαμβάνονται ότι η χρήση των χημικών ουσιών άλλοτε έχει ευεργετικές και άλλοτε επιβλαβείς επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Γεωγραφία - Γεωλογία

Καλωσήλθατε στο μάθημα που μας φιλοξενεί καθημερινά στο φυσικό του εργαστήριο, τη Γη μας. «Ταξιδέψτε» σε γνώσεις και εμπειρίες που αφορούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της χώρας μας, της Ευρώπης αλλά και ολόκληρου του πλανήτη.
Η αντιμετώπιση των καταστροφικών φυσικών φαινομένων, η σωστή διαχείριση των ενεργειακών πηγών και υδάτινων πόρων και οι κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές αποτελούν βασικά θέματα προβληματισμού ενός σύγχρονου ενημερωμένου πολίτη. Παράλληλα, η γνώση των σημαντικότερων φυσικών και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών κάθε ηπείρου αλλά και κάθε Ευρωπαϊκού κράτους σε συνδυασμό με τη σύγκριση οικονομικών και πολιτιστικών στοιχείων αποτελούν επίσης ενδιαφέροντα θέματα που πραγματεύονται οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από το μάθημα «Γεωλογία – Γεωγραφία».

Το μάθημα διεξάγεται αποκλειστικά στο ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο του σχολείου και συνάμα εμπλουτίζεται με ομαδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκδρομές, δημιουργικές κατασκευές και ασκήσεις υπαίθρου.
Η διδασκαλία του μαθήματος στηρίζεται στη συμμετοχή, τη συνεργασία και την ευχαρίστηση της ανακάλυψης, ενώ αντιτίθεται στη μονοτονία της στείρας απομνημόνευσης και της υπερβολικής εργασίας για το σπίτι.
Το κλίμα που διαμορφώνεται ευνοεί τους μαθητές και τις μαθήτριες στην καλλιέργεια πρωτοβουλίας, σύγχρονης επιστημονικής αντίληψης και διαρκούς ενδιαφέροντος για περιβαλλοντικά και γεωπολιτικά θέματα της επικαιρότητας.

Γνωρίζοντας τη Γη, το ταξίδι συνεχίζεται...

Βιολογία

Η βιολογία μας δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τη ζωή, τον άνθρωπο και αποτελεί τη βάση νέων τεχνολογιών και καινοτομίας (διατροφή, υγεία, βιοτεχνολογία, βιο-υλικά, βιο-καύσιμα). 

Tο μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται αποκλειστικά στο πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο Βιολογίας-Χημείας του σχολείου μας.

Οι βασικές έννοιες της θεωρίας του μαθήματος παρουσιάζονται με την χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού. Επιδιώκεται ο βιωματικός τρόπος απόκτησης της γνώσης που επιτυγχάνεται με συνδυασμό προσομοιώσεων και εφαρμογών μέσω διαδικτύου και εκτέλεση των πειραματικών ασκήσεων από τετραμελείς ομάδες μαθητών/μαθητριών. Με την πραγματοποίηση των πειραμάτων ο μαθητής/μαθήτρια σκέπτεται, υποθέτει, παρατηρεί, συγκρίνει, καταλήγεισε συμπεράσματα και επαληθεύει, εθιζόμενος στην επιστημονική μεθοδολογία.

Επίσης οι μαθητές/μαθήτριες εκτελούν ατομικές και ομαδικές εργασίες πάνω σε θέματα σχετικά με την διδασκόμενη ύλη και εξοικειώνονται με την άντληση και την αξιολόγηση της πληροφορίας από το διαδίκτυο και την βιβλιοθήκη. Μέσω των ομαδικών εργασιών, εξάλλου, διευκολύνονται οι γνωστικές αλληλεπιδράσεις και προσφέρονται ευκαιρίες για ανταλλαγή ιδεών και διατύπωση απόψεων.

Τεχνολογία

Η Τεχνολογία, είναι ένα μάθημα με διαφορετικό χαρακτήρα από τα άλλα μαθήματα και με διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας (μαθητοκεντρικό), ένα μάθημα που αγαπούν οι μαθητές, αφού τους «ελευθερώνει» από το θρανίο και από τους συμβατικούς τρόπους μάθησης.

Το μάθημα διέπεται από την αρχή της ενεργητικής μάθησης και της διεπιστημονικής προσέγγισης. Με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές καθίστανται ικανοί, ώστε να επιλύουν με αποτελεσματικότητα τα προβλήματα της καθημερινής ζωής που σχετίζονται με την εφαρμογή της σύγχρονης Τεχνολογίας. Παράλληλα, βελτιώνουν τις στάσεις τους απέναντι στα υπαρκτά τεχνολογικά προβλήματα της εποχής μας που σχετίζονται άμεσα με την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η όλη διαδικασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος (αυτενέργεια, προσπάθεια και τελικά η επιτυχία) ενισχύει την αυτοεκτίμησή των μαθητών, βοηθώντας τους να διαμορφώνουν καλύτερα την προσωπικότητά τους. Το μάθημα της Τεχνολογίας αποτελεί ένα ελάχιστο στοιχείο «πραγματιστικής εκπαίδευσης» από τα πολλά που απαιτείται να υπάρχουν στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα.

Γενικότερα, με τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο μας επιδιώκουμε:

 • τη προετοιμασία των μαθητών για την διαβίωση σε μια τεχνολογική κοινωνία και την εξοικείωσή τους με τα τεχνολογικά μέσα, ώστε να τα αξιοποιούν προς όφελος δικό τους και της κοινωνίας,
 • την ενθάρρυνση στην ανάπτυξη τεχνολογικού – επιστημονικού τρόπου σκέψης και τη παροχή της δυνατότητας να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες, κάνοντάς τους συγχρόνως να εκτιμήσουν την πρακτική δουλειά,
 • την εκπόνηση μελετών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και τη κατασκευή αντίστοιχων έργων,
 • την ανακάλυψη των ιδιαίτερων κλίσεων και των ενδιαφερόντων τους, με σημαντική συμβολή στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους και κυρίως τη μάθηση μέσω εμπειριών και πρωτοβουλιών που αναλάμβαναν οι ίδιοι οι μαθητές (μαθαίνω τον τρόπο για να μαθαίνω).

« Επιστροφή

Share on Facebook

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Με τον δικό μας «Εμμανουήλ» και τα παιδιά της Κοινότητας Μούκο Ρουάντας, χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον

Στη Ρουάντα «έφτασαν»  τα Εκπαιδευτήρια Πάνου για τέταρτη χρονιά εφέτος. Ως ανάδοχοι οι μαθητές μας παρακολούθησαν την πορεία του Εμμανουήλ Νιμιγιμάνα, του προστατευόμενου μας,  μέσα από έντυπο υλικό και μια σύντομη παρουσίαση για την ευρύτερη κοινότητα στην οποία κατοικεί.

Περισσότερα »

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

filanthropiki

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα του σχολείου μας

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα και το πνεύμα αλληλεγγύης αποτελούν ισχυρά θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου.

Περισσότερα »

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ypotrofies small

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧ. EΤΟΥΣ 2017-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, για την χορήγηση υποτροφιών στο Γυμνάσιο, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Περισσότερα »

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου